Astma är ingen riskfaktor för det nya coronaviruset – Läkartidningen


Många frågor cirkulerar om astma som riskfaktor i samband med det nya coronaviruset (sars-cov-2) och om risken för allvarlig sjukdom vid covid-19-infektion. Även kortisonmedicinering har pekats ut som riskfaktor [1]. Mot bakgrund av att astma räknas som en folksjukdom är det av största betydelse att korrekt information om astma och det nya coronaviruset når allmänheten.

Kunskapen om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 är ännu i sin linda, och det saknas av naturliga skäl omfattande studier. I en studie av 140 patienter infekterade med sars-cov-2 som publicerats i Kina framstår hjärt–kärlsjukdom, diabetes och hypertoni som riskfaktorer [2]. Däremot visar studien ingen koppling till astma.

En genomgång av publicerade studier visar ett snarlikt resultat vad gäller riskfaktorer, och författarna påpekar med förvåning att astma inte var överrepresenterat bland dem med svår sjukdom [3]. Inte någon av studierna man tittat på visar stöd för att astma skulle vara en riskfaktor för att utveckla svår covid-19-infektion.

I en rapport från det italienska hälsovårdsministeriet den 18 mars 2020 om dödsfallen i covid-19 i Italien återfinns tre riskfaktorer – hjärt–kärlsjukdom, diabetes och hypertoni – hos 99 procent av patienterna [4]. Rapporten nämner inte astma som riskfaktor.

Kunskapen om att personer med astma i allmänhet har en ökad risk för virusinfektioner och att infektionsutlösta exacerbationer är vanliga kan ha bidragit till att man på en del håll dragit slutsatsen att astmapatienter är i riskzonen för det nya coronaviruset.

Astma har visats vara en riskfaktor för mers-cov-infektion (mers, Mellanöstern-respiratoriskt syndrom). I en studie hade 31 procent av astmapatienter mers [5]. Det påvisade sambandet med mers kan ha bidragit till att astma listats som riskfaktor vid svår covid-19-infektion.

Sammanfattningsvis är tillgången till data begränsad, men de studier som publicerats hittills har inte visat evidens för att personer med astma har ökad risk att få covid-19 eller en svårare form av infektionen.

Det har även hävdats att kortison kan vara farligt vid covid-19 [6]. Uppgiften baseras troligtvis på att svårt sjuka inneliggande patienter behandlats med systemiska steroider. Det finns dock inget belägg för att inhalerade steroider vid astmabehandling har något samband med svår covid-19-infektion.

Regelbunden behandling med inhalationssteroider minskar risken för virusinducerade exacerbationer vid astma [7]. Det är därför extra viktigt för astmapatienter att upprätthålla sin behandling under nuvarande pandemi, vilket också är det råd som Asthma UK ger [8]. Detta är inte minst viktigt inför den begynnande björkpollensäsongen, som för många allergiker innebär risk för förvärrad astma.

Lakartidningen.se
(uppdaterad 2020-03-23)

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply