Beredskap för smitta god i Västsverige – på kort sikt


Den 30 januari skickade Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ut frågor till samtliga av landets sjukvårdsregioner för att få en samlad lägesbild. Anledningen är förstås utbrottet av det som nu heter covid – 19. 

Sammanställningen av svaren visar den aktuella situationen när det gäller bland annat vårdplatser, vårddygn, skyddsutrustning med mera. Hela landet anses ha god beredskap, och Västra Götaland hör till de som har bäst – beroende främst på befolkningsmängd. Varje region har anpassat kapaciteten efter just befolkningsmängden.

– Vi har en beredskapsplan sedan tidigare. Växlat upp har vi gjort i den bemärkelsen att hela sjukvården nu är väl informerad om vad som pågår. Inventeringar av vårdplatser görs, eventuella behov ses över och sjukvården rustar sig för att vi kanske behöver fler vårdplatser, säger biträdande smittskyddsläkaren Birgitta Arnholm i Göteborg.  

Det sammanlagda antalet personlig skyddsutrustning i landet är tillräckligt för cirka 5000 diagnosbesök och cirka 1400 vårddygn. Det anses vara bra. Men enstaka regioner har signalerat att beställningar har restnoterats just med hänvisning till utebliven leverans från Kina.

Läkemedelsbrist

Risken för uteblivna framtida leveranser gäller också förbrukningsmaterial för vården och läkemedel. Socialstyrelsen skriver att det är viktigt att alla verksamheter i samhället har beredskap för en eventuell pandemi och ser över sina beredskapsplaner och leveransavtal. 

Nationellt finns god kapacitet vad gäller vårdplatser för patienter som behöver läggas in för misstänkt eller konstaterad smitta. Birgitta Arnholm understryker också att de allra flesta som smittas inte behöver läggas in: 

– De flesta som hittills smittats av coronaviruset har fått en så pass lindrig sjukdom att man kan vårdas hemma och inte behöver sjukvårdens resurser. Det är viktigt att komma ihåg. Man ska inte tro att alla kommer att behöva sjukhusvård, säger hon. 

Än så länge finns inget vaccin mot viruset. Ofta tar det bortåt tio år innan forskarna får fram ett användbart och effektivt vaccin.  

– Jo, men det kan möjligen etableras ett snabbspår i det här fallet. Det forskas mycket dels på att få fram ett vaccin, dels att få fram ett effektivt anitiviralt läkemedel – det har vi ju vad gäller HIV, hepatit B och hepatit C, säger Birgitta Arnholm.

Knapphändig information

Socialstyrelsen skriver i sin sammanställning att informationen är knapphändig vad gäller både sjukdomsutveckling och smittspridning. 

“Rapporter om tiden från första symptom till allvarliga andningssvårigheter är oklar och det är i nuläget oklart i vilken grad olika människor drabbas av dessa symptom.” 

Informationen om nya läkemedel är heller inte hoppfull, än så länge: 

“Det finns i nuläget inga rapporter kring huruvida de läkemedelsstudier som pågår (ett 70-tal studier pågår i Kina) förbättrar de drabbade patienternas tillstånd.” 

– Medvetenheten om riskerna är väldigt god här. Men det gäller att fokusera på fakta och inte på spekulationer, säger Birgitta Arnholm. Source link

Be the first to comment

Leave a Reply