Det här vet vi om coronavirusetTrots alla åtgärder som sätts in, har coronaviruset redan spridits betydligt mer än sars gjorde, säger Umeå-professorn Joacim Rocklöv.

(Texten uppdateras)

 

14 februari: Totalt nästan 1 400 döda i sviterna av viruset

Kina har utökat metoderna för att dokumentera sjukdomsfall, så både laboratorietester och datortomografi av lungor nu är godkända. Detta har bidragit till att antalet smittade har skrivits upp.

Antalet bekräftat smittade i Fastlandskina närmar sig nu 64 000 personer. Av dessa får över 55 700 vård.

Totalt har nu 1 384 personer dött i sviterna av viruset, enligt officiella siffror. Samtidigt berättar kinesiska hälsomyndigheter att 108 dödsfall har tagits bort från statistiken då de har räknats två gånger.

På fredagen meddelade Sas att alla flygningar till Peking och Shanghai är inställda till och med den 29 mars.

 

13 februari: ”Coronaviruset har minst lika stor överförbarhet som sars”

Forskare vid bland annat Umeå universitet har gått igenom 12 studier om det nya coronavirusets överförbarhet. Enligt Joacim Rocklöv, professor i hållbar hälsa vid Umeå universitet och en av författarna bakom studien, har det nya viruset minst lika stor överförbarhet som sars-viruset. Det är högre än Världshälsoorganisationens uppskattning.

– Ser man till hur corona-epidemin faktiskt utvecklas, tycks verkligheten stämma väl eller till och med överträffa den högre tillväxttakten i våra beräkningar. Trots alla åtgärder som sätts in, har coronaviruset redan spridits betydligt mer än sars gjorde säger Joacim Rocklöv i en kommentar.

Reproduktionsnummer visar hur många personer en smittad person i sin tur för viruset vidare till ur en tidigare frisk befolkning.

WHO har uppskattat det nya coronavirusets överförbarhet, uttryckt som reproduktionsnummer, till 1,4 – 2,5. Den nya studien som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Travel Medicine landar i ett genomsnittsvärde på 3,28 och medianvärde på 2,79.

Folkhälsomyndigheten meddelar att kapaciteten för diagnostik av det nya coronaviruset har utökats, så att totalt åtta kliniska mikrobiologiska laboratorier utöver myndigheten nu snabbt och säkert ska kunna diagnostisera det nya coronaviruset. Hittills har cirka 150 prover analyserats i Sverige, varav alla utom ett varit negativa.

Risken för smittspridning av det nya coronaviruset  i Sverige bedöms fortfarande vara mycket låg.

Vad är bekräftat kring spridningen av det nya coronaviruset?

Vad som är den egentliga källan till det nya coronaviruset är fortfarande inte bekräftat. Det är troligt att en djurkälla från en marknad med levande djur i den kinesiska Hubei-provinsen låg bakom några av de första rapporterade mänskliga infektionerna.

Vad som däremot är känt är att coronavirus sprids genom hostningar och nysningar, det som kallas droppsmitta, samt genom kontakt mellan människor.

Majoriteten av dem som smittas av det nya coronaviruset, som kallas sars-cov-2, blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. De flesta som har dött i sviterna av det nya viruset har haft en annan allvarlig underliggande sjukdom. 

Hur smittsamt är det nya coronaviruset?

Så många har smittats

På fredag morgon fanns 64 437 bekräftat smittade med det nya coronaviruset, varav 63 855 i Fastlandskina.

Antalet bekräftat återhämtade från smittan uppgår till 6 961.

Det nya coronaviruset har spridit sig till drygt 30 länder, men det rör sig enligt WHO inte om någon pandemi eftersom smittspridningen framför allt har skett i den kinesiska Hubei-provinsen.

I Europa har 44 personer bekräftats vara smittade med nya coronaviruset, varav 16 i Tyskland, 11 i Frankrike, tre i Italien, nio i Storbritannien, två i Spanien, en i Finland, en i Sverige och en i Belgien.

Totalt 1 383 personer har dött i sviterna av det nya coronaviruset.

Forskare vid Johns Hopkins-universitetet har gjort det möjligt att följa det nya coronavirusets geografiska spridning via en karta på nätet.

Ett fall i Sverige

En kvinna i 20-årsåldern blev 31 januari i år det första, och hittills enda bekräftade fallet, där någon i Sverige har smittats av nya coronaviruset. Hon hade varit på besök i Kina och tog själv kontakt med vården på grund av sina symptom. Hon isolerades på infektionskliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, men var inte allvarligt sjuk.

Inget pekar på att hon ska ha utsatt någon annan i Sverige för smittorisk. Hon väntas också bli helt frisk.

Forskare söker svar om viruset

Forskare har kartlagt de första 41 virusdrabbade som fick sjukhusvård i Kina. Granskningen, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, visar att var tredje av dessa patienter hade en underliggande sjukdom. Samtliga hade lunginflammation. Totalt 13 fick läggas in på intensiven och sex av dessa dog senare.

En analys publicerad i The Lancet visar att vissa bekräftat smittade patienter ganska snabbt utvecklat allvarliga tillstånd, som chocklunga, multipel organsvikt och septisk chock, som är förknippade med hög dödlighet. Granskningen baserar sig på 99 smittade patienter som alla lades in på sjukhus under januari månad. Samtliga patienter hade lunginflammation, flera med en infektion i båda lungorna. Omkring hälften av patienterna hade underliggande kroniska sjukdomar.

I en annan rapport publicerad i The Lancet blir forskarnas slutsats att det nya coronaviruset skiljer sig så pass mycket från det sarsvirus som spreds från Kina 2003 att det borde ses som ett helt nytt virus. Båda hör till gruppen coronavirus. Forskarnas genetisk analys av tio sekvenser av det nya coronaviruset, hämtat från nio patienter i Wuhan, visar att viruset är närmast besläktat med två sarsliknande coronavirus som har hittats i fladdermöss.

En forskningsteori är att fladdermöss är det nya coronavirusets ursprungliga smittokälla. Detta beror på att arvsmassan hos viruset är till 96 procent identiskt med ett coronavirus som finns hos just fladdermöss, enligt uppgifter som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature. Smittan kan sedan ha spridits vidare via ett annat djur innan det började spridas till människor.

Forskare vid South China Agricultural University tror att däggdjuret myrkotten kan ha spridit det nya coronaviruset från fladdermöss till människan.

Hur stor är smittorisken?

Det är i nuläget känt att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. De allra flesta som drabbas blir lindrigt sjuka med luftvägssymptom som går över av sig själva.

Enligt Folkhälsomyndigheten är inkubationstiden, alltså tiden det tar från det att man har blivit smittad tills dess att sjukdomen bryter ut, för coronavirus mellan två och 14 dagar. Myndigheten har granskat den fakta som finns kring smittan och anser att det är omöjligt att det nya coronaviruset skulle smitta under hela inkubationstiden. Bedömningen från myndighetens sida är att det smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet.

Inget tyder på att den här typen av virus skulle smitta via föremål som post och paket.

En ledande epidemiolog i Hong Kong har varnat för att det nya coronaviruset kan nå omkring två tredjedelar av världens befolkning om den inte kontrolleras. Detta bygger på en beräkning där varje smittad person i sin tur smittar drygt 2,5 individer, berättar The Guardian.

Mycket låg risk för smittospridning i Sverige

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att det nya coronaviruset ska spridas i Sverige som mycket låg, men kan inte utesluta att fler fall kan upptäckas här. Att enstaka fall upptäcks här betyder inte att det pågår en smittspridning i landet.

Myndigheten uppmanar personer som nyligen har varit i Wuhan och har hosta och feber att kontakta vården via telefon och berätta om sina sympton och var de har befunnit sig.

Regeringen har beslutat att klassa det nya coronaviruset som allmänfärligt och samhällsfarligt, vilket bland annat gör det möjligt att tvinga människor till karantän. Detta är ett steg i att stärka den svenska beredskapen.

– En klassning enligt smittskyddslagen gör det möjligt att vidta de förebyggande åtgärder som är relevanta för att hindra en spridning av smitta i samhället, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson i en kommentar.

Elva evakuerade svenskar från Kina kom till Sverige förra söndagen. Folkhälsomyndigheten har uppgett att ingen av dessa uppvisar några symptom och att risken för att dessa personer skulle sprida en eventuell smitta är nästan obefintlig. De är dock satta i en frivillig karantän på grund av oro för det nya coronaviruset.

Efter att ha suttit isolerade i en vecka finns fortfarande inga tecken på smitta bland svenskarna. Alla prover som har tagits hittills har varit negativa.

Hur vet man om någon är smittad?

För att veta om någon faktiskt bär på smittan behöver man ta prover och genomföra labbtester, där man undersöker prover från den aktuella patienten och jämför med den genetiska sekvensen för det nya coronaviruset.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som gör mikrobiologiska analyser för att ställa diagnos. Myndigheten förklarar att man använder etablerade metoder som metagenomik, elektronmikroskopi och virusodling.

Folkhälsomyndigheten har hittills kontrollerat omkring 150 misstänkta fall av det nya coronaviruset i Sverige. Endast en person har bekräftats bära på smittan.

Världshälsoorganisationen WHO har klassat utbrottet av det nya coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa. Oron är framför allt att viruset kan sprida sig till länder “med bräckligare hälsovårdssystem”.

Klassningen innebär att åtgärder ska samordnas på internationell nivå. WHO kan till exempel utfärda tillfälliga rekommendationer globalt.

Men så här långt rör det sig inte om någon pandemi, utan om en epidemi med spridning i framför allt den kinesiska Hubei-provinsen, enligt WHO. Utanför detta område är smittspridningen mer sporadisk.

Vad sker i Kina för att förhindra smittospridning?

Enligt Folkhälsomyndigheten beror den snabba smittspridningen av det nya coronaviruset i Kina på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet mot detta.

För att förhindra att viruset sprids har invånarna i flera kinesiska städer, däribland Wuhan, försatts i karantän. Omkring 60 miljoner människor i Hubeiprovinsen har befunnit sig i karantän i över två veckor.

Invånare i provinser med över 200 milljoner invånare uppmanas bära ansiktsmasker. Kina uppges också använda drönare med kameror för att hålla koll på folksamlingar utomhus.

Den kinesiska politbyrån har uppmanat till förbättringar i den nationella beredskapsplanen, och vill att övervakningen av marknader stärks och att illegal handel och marknader för vilda djur förbjuds och stängs.

På grund av det nya coronaviruset skjuts skolstarten på många håll i Kina upp.

Hur kan man skydda sig mot coronaviruset?

Det finns inget vaccin eller läkemedel mot viruset. WHO tror att ett första vaccin mot covid-19 kan vara framställt först om 1,5 år.

Den behandling som smittade får går ut på att stödja funktionen hos organ, som lungorna och njurarna.

För närvarande ska det mesta tala för att det krävs en nära kontakt mellan människor för att viruset ska kunna smitta. Munskydd skyddar inte mot smitta.

Allmänna rekommendationer

Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation är att tvätta händerna ofta och undvika att röra vid ansiktet och ögon. Man ska också undvika nära kontakt med sjuka människor. Den som befinner sig i Kina bör undvika marknader med levande djur.

Utrikesdepartementet avråder nu från alla resor till Hubeiprovinsen. Skälet är konsekvenserna som smittspridningen av covid-19 har på samhället i stort.

Varför har Sverige inte infört hälsokontroller på flygplatser?

Folkhälsomyndigheten uppger att hälsokontroller av resande med flyg bara har visat sig vara effektiv “om det går att kontrollera resande som kommer direkt från ett område där smittan sprids”. Sverige har inga flyglinjer som går direkt till Wuhan, och personer som reser ut från Wuhan genomgår hälsokontroller.

I en uppdaterad information uppger Folkhälsomyndigheten att den har en fortlöpande dialog med flygplatserna och samarbetar på EU-nivå om dessa frågor. Fokus ligger på att få ut information till flygplatser om vart de ska vända sig om de hittar tecken på sjukdom.

Hur agerar teknikbolagen för att förhindra smittospridning?

Det blir ingen Mobile World Congress i år. Den stora mässan för mobiltelefonbranschen skulle ha arrangerats i Barcelona senare i februari, men har nu ställts in på grund av det nya coronaviruset.

Volvo Cars har stoppat alla resor mellan Sverige och Kina. Anställda som har varit i Kina får stanna hemma och jobba på distans i två veckor efter att de återvänt till Sverige, berättar Ekot.

Ikea har tillfälligt stängt sina butiker i Kina. Klädjätten H&M stänger också ner butiker i landet.

LG har beslutat sig för att begränsa anställdas möjligheter att resa till Kina.

Spridningen av det nya coronaviruset har också gjort att Teslas Shanghai-fabrik tillfälligt fått stänga.

Facebook var bland de första amerikanska techbolagen att begränsa resandet till Kina, med anledning av det nya coronaviruset.

(Texten är uppdaterad)

Vad är coronavirus?

Coronavirus är en virusgrupp, där åtminstone sju varianter kan smitta människor. Viruset kan orsaka förkylning och lunginflammation. Det nya coronaviruset ligger bakom den lungsjukdom som har brutit ut i Kina.

Source link