Europaminister Tytti Tuppurainen hoppas på snabb kompromiss om återhämtningsfond: “När vi hjälper andra hjälper vi också oss själva” | Utrikes


Det brådskar med beslut om en återhämtningsfond för krisdrabbade länder säger Finlands Europaminister Tytti Tuppurainen (SDP) efter ett videomöte med sina europeiska ministerkollegor.

Förutom återhämtningsfonden, som enligt kommissionens förslag skulle gå på 750 miljarder euro, diskuterades också EU:s budgetram för åren 2021-2027. Sammanlagt handlar det om en helhet på närmare 2 000 miljarder euro.

Tuppurainen säger att det vore önskvärt att man når ett förhandlingsresultat så snabbt som möjligt.

– Ekonomin i Finland och Europa hotas av missväxt och därför borde man låta ett beslut mogna innan höstfrosten kanske slår till.

Tuppurainen tror inte att man lyckas nå enighet om helheten vid stats- och regeringschefernas videomöte på fredag.

Däremot tror hon att det kommer att göras ett aktivt försök till kompromiss i juli då Tyskland tar över EU:s roterande ordförandeskap.

Dragkamp om fondens storlek och syfte

Enligt Tuppurainen var stämningen vid kvällens ministermöte målinriktad och konstruktiv. Samtidigt går åsikterna fortfarande isär på många punkter.

Den så kallade sparsamma kvartetten, som består av Nederländerna, Österrike, Sverige och Danmark vill att hjälpen ur återhämtningsfonden ska komma i form av lån istället för bidrag.

I de sydeuropeiska länderna, av vilka många drabbats hårt av coronaviruset, vill man i sin tur att en så stor del av stöden som möjligt ska komma i form av direkta bidrag.

Tuppurainen säger att det är viktigt att man inte stirrar sig blind på detaljerna utan att man försöker greppa den helhet som EU-budgeten och återhämtningsfonden utgör.

– När vi hjälper andra hjälper vi också oss själva.

Finland en konstruktiv “mittfältare”

Samtidigt är Finland inte heller berett att acceptera kommissionens förslag till återhämtningsfond utan villkor.

Bland annat vill man att fonden ska vara mindre till storleken och att medlen ur fonden ska fördelas i form av lån och inte bidrag.

Tuppurainen betonar att Finland inte är ensam med kraven. Hon säger att det finns en “hel familj” av medlemsländer som anser att kommissionens förslag måste rättas till.

Bland annat finns det missnöje med kriterierna för hur pengarna ska fördelas ur fonden. Finland betonar att det rättsliga läget i medlemsländerna ska avspegla sig på möjligheten att ansöka om EU-finansiering.

Trots kraven betonar Tuppurainen att Finland har en konstruktiv inställning till förhandlingarna. Hon jämför Finland med en “mittfältare” som aktivt söker efter en lösning.

– Vi räknas inte till de länder som kommer med strikta knäckfrågor för en kompromiss.

Vidare säger Tuppurainen att man fört fram de synpunkter om återhämtningsfonden som grundlagsutskottet kom med nyligen.

Risk för att förhandlingarna med Storbritannien strandar

Europaministrarna diskuterade också de pågående förhandlingarna om ett partnerskapsavtal mellan EU och Storbritannien.

Enligt Tuppurainen är utsikterna för de fortsatta diskussionerna inte särskilt goda efter att Storbritannien slagit fast att man inte kommer att anhålla om tilläggstid för förhandlingarna.

Hon ser det som en väldig utmaning att försöka enas om ett avtal innan årsskiftet då den nuvarande övergångsperioden mellan EU och Storbritannien löper ut.

– Det är skäl att börja förbereda sig för möjligheten att man vid årsskiftet står inför ett avtalslöst tillstånd.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply