Hur stor övervikt är farlig vid smitta?Feta personer löper högre risk att bli svårt sjuka av coronaviruset. Men när börjar risken öka?

Storbritannien är ett av flera länder där antalet personer smittade av det nya coronaviruset återigen ökar och där gör myndigheterna nu allt för att undvika ännu en nedstängning av samhället.

Strategin är att med mer riktade åtgärder än tidigare skydda de som riskerar att bli svårt sjuka av viruset, och då inte bara de äldre. Inför en eventuell andra våg av smittspridning kan därför de brittiska myndigheterna komma att uppmana feta personer som är över 50 år att isolera sig, uppger The Independent.

Även i Sverige är övervikt och fetma överrepresenterat bland dem som har blivit så svårt sjuka av coronaviruset att de fått intensivvård.

– Vi har diskuterat det här mycket och vår känsla är att övervikt är ett problem i sammanhanget, säger Johnny Hillgren, intensivvårdsläkare och ordförande för Svenska intensivvårdsregistret, till TT.

Redan övervikt är en risk

I dag listar Folkhälsomyndigheten bara extrem fetma, det vill säga ett kroppsmasseindex (BMI) på 40 eller mer, som en riskfaktor för svår covid-19.

Men nu misstänker forskarna att risken ökar vid ett mycket lägre BMI än så.

– Det finns mycket som talar för det, att även ett lägre BMI är en riskfaktor. Det pågår flera epidemiologiska studier, men än så länge är det för tidigt att säga om det är så eller inte, säger Johnny Hillgren.

När Socialstyrelsen i april sammanställde den svenska listan över riskgrupper för allvarlig sjukdom vid covid-19 fanns indikationer på att redan övervikt, vilket är ett BMI på 25–29,9, innebär en tydlig risk. Men när det vetenskapliga underlaget som då fanns vägdes samman blev gränsvärdet ett BMI på 40, i linje med många andra länders riktlinjer.

Men risken att drabbas av svåra komplikationer och livshotande andningsproblem vid covid-19 ökar markant redan vid ett BMI på 30. Det menar en grupp italienska forskare som i förra månaden presenterade en studie där nästan 500 patienter som vårdats på sjukhus på grund av det nya coronaviruset hade analyserats.

Ett problem i sammanhanget är att det inte är helt lätt att avgöra om övervikt är en oberoende riskfaktor eller inte, eftersom överviktiga personer ofta har andra sjukdomar – som högt blodtryck, diabetes eller hjärtproblem – som också räknas som riskfaktorer vid covid-19.

Inte sällan lider feta personer av ett metabolt syndrom, där fetman bara är en av flera faktorer.

– Frågan blir då vad som är vad, om det är fetman i sig eller om det är det metabola syndromet som höjer risken. Det vet vi ännu inte, säger Johnny Hillgren.

 

Fakta: BMI, body mass index

Kroppsmasseindex, eller body mass index (BMI), är ett mått på förhållandet mellan kroppslängd och vikt som har tagits fram av Världshälsoorganisationen (WHO). Det ger en grov bild av en vuxen människas viktstatus.

BMI räknas ut genom att dividera kroppsvikten (kilogram) med kroppslängden (meter) i kvadrat.

  • Undervikt: BMI är under 18,5.
  • Normalvikt: BMI är 18,5–24,9.
  • Övervikt: BMI är 25–29,9.
  • Fetma: BMI är 30–39,9.
  • Grav fetma: BMI är 40 eller högre.

BMI tar inte hänsyn till hur stor del av kroppsvikten som utgörs av muskler respektive fett, eller hur fettet är fördelat i kroppen. Det kan leda till att exempelvis kroppsbyggare och elitidrottare får ett högt BMI som inte ger en rättvisande bild av deras hälsostatus. På motsvarande sätt kan mycket korta eller mycket långa personer få ett missvisande värde, och för barn fungerar formeln inte alls.

Källa: Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply