Huvudförtroendemannen bestrider Lovisas permitteringar – nu ska förvaltningsdomstolen ta ställning till saken | Östnyland


Huvudförtroendemannen vill att Helsingfors förvaltningsdomstol skjuter upp höstens permitteringar tills hennes besvär har hunnit behandlas. Hon anser att sommarens samarbetsförhandlingar inte har gått lagenligt till.

Eveliina Passi, huvudförtroendeman för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade (FOSU), bestrider Lovisa stads permitteringsbeslut från i somras och har besvärat sig till Helsingfors förvaltningsdomstol.

FOSU är en paraplyorganisation som representerar cirka 30 olika fackförbund inom kommunsektorn.

Verkställde stadsstyrelsen permitteringsbeslutet för tidigt?

Enligt Eveliina Passi riktar sig besväret mot stadsstyrelsens beslut från den 14.7 och stadsfullmäktiges beslut från den 9.7, snarare än mot resultatet av själva samarbetsförhandlingarna.

Yle Östnyland har också tagit del av besvärstexten.

Stadsfullmäktige fattade beslut om permitteringarna den 9.7, efter att samarbetsförhandlingarna slutfördes den 30.6.

Fem dagar senare, den 14.7, fattade stadsstyrelsen beslut om att verkställa permitteringarna och konstaterade att fullmäktiges beslut var lagligt.

Det här trots att fullmäktiges beslut i det skedet ännu inte vunnit laga kraft på grund av den normala besvärstiden på två veckor.

– Demokratin fungerar inte så att stadsstyrelsen konstaterar att ett beslut är lagligt innan det ens vunnit laga kraft. Jag har vänt mig till förvaltningsdomstolen eftersom jag vill ha en utomståendes syn på om det är okej att göra så här eller inte, säger Passi.

Lärarna kunde inte höras

Eveliina Passi anser att fullmäktiges beslut inte nödvändigtvis är lagligt, bland annat eftersom lärarna inte kunde höras om permitteringarna medan samarbetsförhandlingarna pågick.

Lärarna hade nämligen sin lagstadgade sommarsemester under slutet av samarbetsförhandlingarna.

Passi vill nu veta om stadsstyrelsen faktiskt kunde fatta beslut om att verkställa fullmäktiges vilja i ett så tidigt skede, och om att man inte kunde besvära sig mot stadsstyrelsens beslut enligt en protokollsanteckning från mötet.

Enligt henne handlar det om ett systematiskt förfarande i Lovisa att man inte tillåter besvär mot verkställandebeslut, och hon vill nu veta om det är lagligt eller inte.

– Jag har också begärt om verkställighetsförbud från förvaltningsdomstolen, det vill säga att permitteringarna skjuts upp tills domstolen har tagit ställning i frågan, säger Eveliina Passi.

Stadsdirektören: Normalt kommunalt beslutsfattande

Förvaltningsdomstolen har begärt ett utlåtande om besväret av Lovisa stad. Stadsstyrelsen tog ställning till ärendet på måndagen, den 21.9.

Stadsstyrelsens beslut gick enligt stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms förslag.

– Min beredning var att vi verkställer permitteringarna enligt den ursprungliga planen och svarar förvaltningsdomstolen att vi inte ser något hinder för det, säger Oker-Blom.

Enligt honom handlar det om normalt kommunalt beslutsfattande att stadsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och antecknar dem för kännedom.

Det att någon besvärar sig betyder lyckligtvis inte automatiskt att ett beslut inte kan verkställas― Jan D. Oker-Blom

Han säger också att man kan besvära sig mot fullmäktigebeslutet trots att stadsstyrelsen redan fattat ett beslut om att verkställa permitteringarna enligt fullmäktiges vilja.

– Det att någon besvärar sig betyder lyckligtvis inte automatiskt att ett beslut inte kan verkställas. Om besväret visar sig vara befogat så kan det hända att man måste korrigera saker och ting senare.

Som exempel nämner han stadsdirektörsvalet 2017.

– Beslutet att välja mig till stadsdirektör vann inte laga kraft på 18 månader eftersom det kom in ett besvär. Under den tid då förvaltningsdomstolen behandlade besväret var jag villkorligt anställd, säger Oker-Blom.

Lovisa vill permittera en del redan i höst

Nu ska förvaltningsdomstolen ta ställning till huruvida permitteringarna kan utföras enligt tidtabellen eller inte.

Tanken är att 3/8 av stadens personal permitteras för tre veckor nu under hösten och 3/8 för tre veckor under våren 2021. Permitteringarna gäller också ledningen och chefer.

Permitteringarna berör inte personer som arbetar inom dygnetruntvården.

I Lovisa pågår just nu den tredje samarbetsförhandlingsrundan för i år.

I våras inleddes samarbetsförhandlingar på grund av coronaviruset, men de förhandlingarna avbröts eftersom man inte skulle ha lyckats få besparingar till stånd tillräckligt snabbt med tanke på den akuta krisen.

I maj och juni samarbetsförhandlade man igen och kom överens om personalminskningar i form av naturlig avgång och permitteringar.

Enligt politikerna måste ytterligare 20 årsverken bort. Därför samarbetsförhandlar man som bäst för tredje gången. Samarbetsförhandlingarna avslutas i mitten av oktober.

Fackförbunden har kategoriskt motsatt sig personalnedskärningar.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply