Nya bensinbilen hade större utsläpp än gamla dieselbilenLagstiftningen reglerar avgaserna, men det finns en rad hälsovådliga ämnen som inte omfattas. I ett laboratorietest var heptanutsläppen från en modern bensinbil nära 60 gånger högre än för en dieselmodell från 2011.

Dieselskandalen med fusk av utsläppsmätningar fick många bilköpare att överge dieselfordonen till förmån för bensinbilar. Organisation Emissions Analytics frågar sig dock om inte ivern att jaga bilarnas mer högprofilerade utsläpp har fått oss att förbise andra beståndsdelar i avgaserna som kan skada vår hälsa.

Företaget är specialister på mätningar av fordonsutsläpp, och nu har de genomfört ett jämförande test som visar att inte ens en äldre dieselbil nödvändigtvis behöver vara mer hälsovådlig än nyare bensinmodeller.

I ett labb gjorde Emissions Analytics mätningar på en äldre Volkswagen Golf diesel, modellår 2011. Den ställdes mot en Peugeot 2008 bensin samt en Renault Captur diesel, båda av modellår 2019.

Läs mer: Bättre förbränning med elektrisk energi i flamman

I testcykeln mättes först den rådande luftkvaliteten i avgasröret med motorn avstängd. Efter hundra sekunder startades motorn och kördes 300 sekunder på tomgång, följt av 400 sekunder vid 1 500 varv samt 300 sekunder vid 3 000 varv. Testet avslutades med hundra sekunders tomgång.

Emissions Analytics mätte kolväten, svavel och oxygenater. I kolvätena ingår butadien, heptan, styren, bensen, hexan, toluen, butan, metan samt xylen med etylbensen. Samtliga ämnen är giftiga.

Bensinfordonet från Peugeot stack ut med en inledande peak vid start avseende utsläpp av heptan, som är en produkt av oförbränt bränsle. Detta tillsammans med andra kolväten som xylen med etylbensen, metan, styren och toluen.

De första sekunderna låg utsläppen av heptan på 6 000 mikrogram per kubikmeter, vilket är nära 60 gånger mer än det högsta uppmätta heptanvärdet för den äldre diesel-Golfen. Den nyare dieselmodellen från Renault nådde aldrig över 25 mikrogram heptan, vilket innebär ett mycket bra värde.

Läs mer: Det verkar krävas ett coronavirus för att vi ska nå 2030-målet

Även när det kommer till ammoniakutsläpp ligger bensin-Peugeoten långt högre än dieslarna, med 50 mikrogram per kubikmeter mot 0,6 och 0,4 för Golfen respektive Renaulten. Mot slutet av testcykeln hade bensinbilen från 2019 en peak av ammoniakutsläpp på 400 mikrogram per kubikmeter, sannolikt beroende på att katalysatorn blev tillfälligt överväldigad.

Emissions Analytics test visade bland annat att den bensindrivna Peugeoten vid kallstart hade väldigt höga utsläpp av kolväten och andra lättflyktiga organiska föreningar. När det kommer till metan, xylen och etylbensen samt hexan och styren så var bensinbilens utsläpp 10-40 gånger högre än de två dieselbilarna.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply