Så vill partierna lösa utmaningarna i äldreomsorgen


Socialdemokraterna:

1. Vi ser allvarligt på läget inom äldreomsorgen. När vi är igenom krisen måste vi utvärdera hur och varför smittan tagit sig in till våra äldre. Men redan nu kan vi se en ohållbar situation för både äldre som anställda när det är väldigt många personer inblandade kring samma brukare. Det är ingen hemlighet att vårdpersonalen ofta har otrygga anställningar, är för få och jobbar med känslan att inte räcka till samtidigt som det krävs allt mer av dem.

2. Ja, absolut. De otrygga anställningarna, dåliga arbetsvillkoren och låga lönerna som många anställda inom vården har måste förändras. Det är också oerhört viktigt att personalen får den utbildning de efterfrågar och behöver för att kunna utföra sina viktiga jobb på ett tryggt och säkert sätt. Det behöver även finnas tillräckligt med sjuksköterskor inom äldreomsorgen.

3. Det handlar om att kraftigt förbättra arbetsmiljön, se till så att anställningarna är trygga med rätt till heltid och att lönerna höjs. Vi behöver också öka utbildningsmöjligheterna. För att fler ska kunna ställa om och utbilda sig till ett vårdyrke. Men också för att vårdpersonalen ska få den utbildning de behöver. Redan nu har regeringen aviserat ett äldreomsorgslyft som väntas ge välfärden 10 000 nya vårdbiträden och undersköterskor som också får fasta anställningar.

Moderaterna:

1. Bilden är tudelad. Det finns goda exempel på äldreboenden och hemtjänst som fungerar mycket väl, samtidigt som covid-19-krisen visar att kvalitet och säkerhet på en hel del äldreboenden och i hemtjänst är alldeles för låg. Det handlar t.ex. om stora brister vad gäller skyddsutrustning, tillgång till medicinsk kompetens och att få testning och smittspårning att fungera. Det är uppenbart att äldreomsorgen generellt behöver förstärkas och ansvaret över densamma förtydligas.

2. Ja. Det handlar till exempel om att snabbt kunna förhindra smittspridning vid en pandemi så som covid-19 och att redan vid krisens början ha säkerställt tillgången till skyddsutrustning, samt omfattande möjligheter att genomföra testning och smittspårning av patienter, brukare och personal.

3. Moderaterna har lagt fram tio konkreta förslag till förbättringar av äldreomsorgen. Det handlar till exempel om att införa obligatorisk utbildning i smittskydd, bättre säkerställa tillgång till skyddsutrustning, tydligare rekommendationer hur brukare och patienter ska använda skyddsutrustning, införa särskilda covid-19-team som bara arbetar med smittade omsorgstagare samt trygga bättre kontinuitet av personal inom äldreomsorgen.

Sverigedemokraterna:

1. Äldreomsorgen har under en längre tid haft brister som hela tiden ökat och blivit allvarligare. För Sverigedemokraterna är det viktigt att det finns kompetent och trevlig personal inom äldreomsorgen. Vi har under en längre tid sett en problematik kring att flera kommuner anställt medarbetare som stått långt ifrån arbetsmarknaden för arbete inom äldreomsorgen. Till följd av den höga efterfrågan på personal inom äldreomsorgen har dessa personer inte fått adekvat skolning i yrket vilket lett till en försämrad kvalitet för brukare av äldrevården.

2. Pandemin har tyvärr bara förstärkt bilden av en krisande kommunal äldreomsorg som dessvärre drabbats hårt av coronaviruset.

3. Sverigedemokraterna anser bland annat att huvudmannaskapet måste ses över. Vidare måste arbetsvillkoren för de anställda förbättras för att på sikt kunna erbjuda en tillräckligt god vård och omsorg för våra äldre.

Centerpartiet:

1. Det är uppenbart att samhället har misslyckats med att skydda dem som bor på särskilda boenden i vissa delar av landet. Samtidigt finns det flera kommuner som inte har ett enda fall av covid-19 på sina boenden. Här måste vi lära av de som lyckats. Det handlar till exempel om att ha kunnat försäkra sig om att personal som arbetar inom äldreomsorgen har fått relevant utbildning i basala hygienrutiner, att provtagning sker samt att rätt skyddsutrustning används.

2. Vi ser att de särskilda boenden som har utbildad personal med undersköterskor och vårdbiträde samt tillgång till legitimerad personal i form av sjuksköterskor, har klarat sig bättre än boenden utan denna blandning. Lärdomen vi kan dra från det är hur otroligt viktigt det är med utbildad personal.

3. Centerpartiet har hela tiden varit tydliga med att vi behöver skjuta till ytterligare resurser och att hitta nya lösningar för att ge vård och utnyttja ledig kapacitet bättre. Vi vill också se satsningar för att få fler personer att söka sig till vårdyrket, bland annat en examenspremie för de som utbildar sig till sjuksköterskor, samt karriärtjänster som låter oss ta vara på de erfarenheter som vår vårdpersonal skaffat sig under krisen.

Vänsterpartiet:

1. Samhället har under lång tid gett äldreomsorgen alldeles för lite resurser. Det behövs mer för att de gamla ska kunna känna sig trygga och få den omsorg de förtjänar. För en bättre omsorg måste fler vilja arbeta där och för det krävs att personalen får fasta jobb på heltid och fler kollegor så att stressen minskar.

2.  Ja, personalbrist har gjort att anställda gått mellan sjuka och friska äldre så att smittan kunnat spridas. Osäkra anställningar gör att många anställda inte vågar ställa krav på skyddsutrustning och många saknar rätt utbildning. Timanställda kan pressas att gå till jobbet även när de är sjuka eftersom de inte får sjukpenning. Äldreomsorgen är uppsplittrad på en rad olika privata utförare, så att det blir svårt att agera samlat och kraftfullt.

3. När man blir äldre ska man mötas med trygghet, omsorg och värdighet. Då måste samhället satsa mer pengar på äldreomsorgen. Vi vill satsa på ökad personaltäthet och fortbildning, men också på att utveckla moderna och välfungerande boenden. Med bättre arbetsvillkor kan vi få fler att vilja arbeta i omsorgen. Vi vill ha en lagstiftning mot vinstuttag från den skattefinansierade äldreomsorgen – den ska ha de äldre i fokus, inte styras av vinstintresse.

Kristdemokraterna:

1. Vi ser att den statliga styrningen brustit för att skydda de äldre inom äldreomsorgen. Det som fungerar mindre bra är beredskapen inom kommuner och regioner gällande skyddsutrustning, de basala hygienrutinerna, en stor andel deltidsanställda som går på timmar och inte kan vara hemma när de känner sig sjuka, och för lite medicinsk kompetens i allmänhet inom äldreomsorgen. Vidare anser vi även att besöksförbudet på äldreboenden kunde beslutats om tidigare.

2. Ja, coronapandemin har aktualiserat behovet av mer kunskap om basala hygienrutiner, bättre beredskap kring skyddsutrustning, men även problematiken kring en för stor andel timanställda samt att det är för lite hälso- och sjukvård i äldreomsorgen.

3. Vi har bland annat föreslagit ett prestationsbaserat stöd till förbättrade villkor för personalen inom äldreomsorgen om 2 miljarder kr/år som fördelas till kommunerna baserat på: Aktivt arbete med att minska delade turer, förbättrad personalkontinuitet, god medarbetarnöjdhet och delaktighet, och avlastning för cheferna.

Liberalerna:

1. Kvaliteten i svensk äldreomsorg varierar starkt över landet. Vi måste höja kvaliteten så att den är god över hela landet. Vi måste bygga fler vård- och omsorgsboenden, vi måste bygga fler trygghetsboenden och vi måste bygga hissar i flervåningshus där sådana saknas för att möjliggöra kvarboende för årsrika människor som vill fortsätta att bo i sina gamla lägenheter. Det krävs en kompetenshöjning hos personalen.

2. Coronapandemin har blottlagt långvariga brister inom äldreomsorgen, både vad gäller äldres rättigheter och medarbetarnas situation. Såväl äldre som deras anhöriga ska vara trygga i svensk äldreomsorg, men anställda har idag alldeles för lite av allt från tid, kunskap, ledning och fortbildning till löneutveckling.

3. Åldersdiskriminering måste bekämpas i prioriteringstider när man inte har råd med allt man vill göra. För att möta detta har Liberalerna tagit fram ett omfattande äldreprogram så att årsrika får frihet att leva sina liv som de själva önskar. Ett första steg är att bemanna hemtjänst och äldreboenden med välutbildad personal med goda anställningsförhållanden, vilka får tillräckligt med tid för att tillgodose den äldres behov och också tid att tillsammans med verksamhetschef.

Miljöpartiet:

1. Läget är ojämnt. Många äldre trivs bra med sin omsorg. Bättre arbetsförhållanden skulle dock ge personalen bättre förutsättningar. Det är angeläget med högre personaltäthet, rätt till heltid, slut på delade turer och möjlighet till vidareutbildning. Antalet timanställda är för högt och utbildningsnivån behöver på många ställen höjas, liksom statusen på arbetet generellt.

2. Ja, framför allt vad gäller arbetsvillkoren i äldreomsorgen, bristen på tid och den stora andelen timvikarier. Men också frågan om sjukvårdsresurser och ansvarsfördelningen mellan kommuner och regioner. Beredskapsfrågorna, vikten av information, styrning och tydligt ledarskap har också tydligt visat sig.

3. Vi vill vi se högre personaltäthet, och mer individanpassad vård och omsorg där anhöriga involveras i hög grad när den enskilde vill det. MP vill även införa möjligheten för äldre som arbetar inom äldreomsorgen att gå ner i arbetstid med bibehållen lön, så att fler orkar arbeta längre inom äldreomsorgen. Äldre behöver få rätt till en fast läkarkontakt och fler geriatriker behöver utbildas.

*Svaren från samtliga partier har kortats ner av SVT för att få plats.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply