Studie: Dödligheten i corona 0,6 procent – Nyheter (Ekot)


Folkhälsomyndigheten har i ett urval studerat 1 667 personer i Stockholms län med bekräftad covid-19 som insjuknade den 21-30 mars. Samtidigt har man beräknat hur många obekräftade sjukdomsfall som kan ha funnits och gjort jämförelser med Skatteverkets dödsregister.

Studien visar att i gruppen 70 år och äldre var dödligheten 4,3 procent, medan den hos personer yngre än 70 år var 0,1 procent. Över hela gruppen blev siffran 0,6 procent.

Kunskap om hur stor andel av de smittade som dör är enligt Folkhälsomyndigheten betydelsefullt för att bedöma pandemins konsekvenser.

– Precis som spridningstakten är det en viktig parameter, säger Martin Berlin, utredare på enheten för analys och författare till rapporten.

Folkhälsomyndigheten definierar coronadödsfall som de som rapporteras avlidna av en behandlande läkare, via vården eller via de regionala smittskyddet samt personer som avlider inom 30 dagar från datumet då de provtogs.

Myndigheten hänvisar på sin hemsida till Världshälsoorganisationen WHO och studier som uppskattat dödligheten globalt till 1-2 procent. Erfarenheten är däremot att det förekommer en omfattande underrapportering vid nya sjukdomar och Martin Berlin säger att de få studier som har publicerats internationellt snarare pekar mot samma resultat som Folkhälsomyndighetens studie, runt 0,6-0,7 procents dödlighet.

– Den största källan till osäkerhet är antalet smittade, eftersom vi inte med säkerhet vet hur många som är smittade totalt sett. Men vi tror att det är den bästa skattningen man kan få.

Hur stor dödligheten är beror på vilka som drabbas av viruset.

Folkhälsomyndighetens studie visar det som redan är känt, att en stor del, hela 37 procent, av de avlidna bodde på äldreboenden. Det tyder på att dödligheten skulle kunna vara något högre i Stockholm än i resten av landet där smittan i högre grad hållits borta från äldreboenden.

Samtidigt visar den så kallade överdödligheten att det finns dödsfall som inte fångats upp i statistiken. Överdödlighet är det antal fler personer som avlider jämfört med ett förväntat normalvärde för årstiden, som baseras på data över dödsfallen de senaste fem åren. Under toppen vecka 15, som även var den vecka då flest personer ur Folkhälsomyndighetens urval avled, var överdödligheten 27 procent högre än antalet avlidna bekräftade fall.

En del av den “oförklarade” överdödligheten kan alltså sannolikt vara obekräftade covid-19-fall, vilket tyder att myndighetens siffra underskattar den faktiska dödligheten.

Hur representativt är det här resultatet för resten av landet?

– Vi kan inte säga det med säkerhet. Vi har gjort en jämförelse av fallen vi studerar med övriga riket och övriga Stockholm och det finns vissa skillnader i åldersfördelning men de skillnaderna är inte jättestora. Så vi resonerar att det här resultatet är ganska generaliserbart, svarar Berlin.

Den svenska strategin mot coronaviruset går ut på att skydda de äldre och om samhället framåt lyckas bättre med detta kan letalitetstalet förändras.

– Det får vi hoppas på, att man har lärt sig någonting av Stockholm där det har varit en hög dödlighet och en hög smitta på äldreboenden. Om man kan dra lärdom av det och minska smittspridningen i övriga landet på äldreboenden är det något som skulle påverka sammansättningen av fallen, säger Martin Berlin.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply