Ujulas budgetförslag: Borgå hålls flytande tack vare coronaunderstöd och samfundsskatter | Östnyland


Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula har nu presenterat sitt budgetförslag. Budgeten ser någorlunda bra ut trots coronaviruset.

Enligt förslaget är Borgå stads ekonomi nästan i balans 2021, tack vare statens coronaunderstöd och exceptionellt höga samfundsskatteintäkter.

– Borgå stads kronjuvel Sköldvik går bra vilket syns i hög samfundsskatt. Man kan säga att de inkomsterna räddar stadens ekonomi tillsammans med statens olika stödformer, sade stadsdirektör Ujula under budgetmötet för pressen.

Däremot fortsätter staden skuldsätta sig på grund av stora investeringar, men Ujula föreslår inga skattehöjningar.

– I Borgås ekonomi fanns redan före coronaviruset ett anpassningsbehov på cirka 10 miljoner euro. Vi kan inte vänta oss att staten ska fortsätta understöda kommunerna i flera år, och också den konjunkturkänsliga samfundsskatten förväntas sjunka under de kommande åren, säger Ujula i ett pressmeddelande.

I och med nya lån kommer stadens totala lånestock att stiga till 182 miljoner euro.

Det här innebär en summa på 3 600 euro perinvånare.

– Det här är naturligtvis inte förenligt med stadens strategi. 2023 närmar sig stadens lånestock 250 miljonerstrecket, vilket är ett alldeles för högt lånebelopp, säger Borgå stads finansdirektör Henrik Rainio.

Enligt honom måste Borgå målmedvetet fortsätta anpassa sin ekonomi och göra strukturella ändringar under de kommande åren.

Ujula påpekar också att social- och hälsovårdsreformen medför betydande tilläggskostnader för Borgå.

– Den försvårar investeringsmöjligheterna för växande stadsregioner som Borgå under de kommande åren.

Borgå investerar i barn, unga och tillväxt

I pressmeddelandet påpekar Ujula att 2020 har varit ett exceptionellt år på många sätt på grund av coronaviruset. I våras måste staden omorganisera nästan hela sin serviceproduktion samt systemet för beslutsfattande och övergå till distansarbete i hög grad.

– Efterfrågan på vissa tjänster ökade medan vi blev tvungna att stänga vissa tjänster och övergå till distansverksamhet. Staden klarade ändå av att producera sina tjänster rätt så bra med tanke på förhållandena, säger Ujula.

Enligt honom har Borgå stad i år koncentrerat sig på att sörja för stadsbornas hälsa, säkerhet och annan basservice. Nästa år fortsätter genomförandet av stadens strategi, Drömmarnas Borgå 2030.

– Vi investerar över 32,5 miljoner euro med fokus på barn, unga och stadens tillväxt. I samarbete med företagen stöder vi också i mån av möjlighet näringslivet så att det kan ta sig igenom coronapandemin.

Den största enskilda investeringen är daghemmet Skogsstjärnan som blir färdigt nästa år.

I närheten av Sköldviks industriområde byggs Kullo företagsområde där det kommer att finnas nya, lockande företagstomter.

Ett av de strategiskt viktigaste projekten på lång sikt är Östbanan. Förhandlingarna om ett projektbolag som ska främja planeringen av järnvägen pågår som bäst.

Budgeten på minus

Årsbidraget i budgeten är cirka 20 miljoner euro och resultatet visar ett underskott på cirka 3,9 miljoner. Staden kommer att få cirka 12–13 miljoner euro av det coronastöd som staten riktar till kommunerna 2021.

Utgifterna ökar med cirka 14 miljoner euro jämfört med årets ändrade budget.

Mest ökar utgifterna inom social- och hälsovården. Delvis på grund av coronaviruset och de vårdköer som det har lett till, men också på grund av det ökade servicebehovet då invånarna blir allt äldre. Utgifterna ökar dessutom inom bildningssektorn och stadsutvecklingen.

Däremot väntas kommunalskatteintäkterna inte öka, på grund av permitteringar, färre gjorda arbetstimmar och minskade arvoden.

– Däremot ligger stadens samfundsskatteintäkter ännu på en ovanligt hög nivå 2021, delvis för att kommunernas andel av samfundsskatten har höjts tillfälligt, säger finansdirektör Henrik Rainio i stadens pressmeddelande. Dessutom har företagsklustret i Sköldvik fortfarande visat ett gott resultat.

Stadens lånestock förväntas öka cirka 10 miljoner euro nästa år, till totalt 182 miljoner euro. Lånebeloppet är cirka 3 600 euro per invånare. År 2015 var lånestocken cirka 115 miljoner euro.

Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget i oktober–november och fullmäktige fattar beslut i november.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply