Vård av äldre vid covid-19 – så gjorde och så gör vi på Tullhuset


Tullhuset i Örebro är ett korttidsboende (rehabutredningsplats) i kommunens regi med fyra avdelningar (60 platser). Vårdteamet består av läkare och sjukgymnast från regionen samt sjuksköterska, undersköterska och arbetsterapeut från kommunen. Under april hade vi på Tullhuset ett stort utbrott av covid-19: 17 patienter och 38 i personalgruppen (snittåldern för patienterna var 82,5 och för personalen 49,3 år).

Den 26 mars öppnade Tullhuset en avdelning där planen var att ta emot covid-19-positiva patienter med palliativ vårdinriktning från slutenvården och kommunen (när vård i hemmet inte längre kunde bedrivas på ett tryggt sätt).

Den 7 april upptäckte vi vår första patient med covid-19, och dagen efter ytterligare en patient på en annan avdelning. Patienterna hade kommit in från samma klinik inom slutenvården. De isolerades omgående och nödvändiga prov togs.

Den 9 april insjuknade den första ur personalen. Därefter blev allt fler patienter och personal sjuka trots att basala hygienrutiner följts, att personalen sjukskrevs vid minsta symtom och att vi infört visir även vid kontakt med friska patienter. Temporärt intagningsstopp infördes nu för nya patienter.

En observation är hur symtombilden hos de insjuknade i covid-19 kan skilja sig åt. Hos de boende sågs feber, hosta, sjunkande saturation och blodtryck samt avföringsrubbningar. I personalgruppen förekom främst stor trötthet och illamående. Då det ofta är svårt att bedöma tillståndet hos de äldre på grund av att de kan ha svårt att beskriva sina symtom infördes rutinen att dagligen kontrollera parametrar – temperatur, saturation och puls – hos samtliga boende. På detta sätt kunde vi tidigt hitta patienter med covid-19.

Multisjuka patienter blir ofta helt utslagna av det nya coronaviruset. Man kan därmed få uppfattningen att de »gett upp«, men genom att fortsätta »putta på« med mat och dryck, eventuellt dropp och låga doser syrgas vid behov kan sjukdomsförloppet vända. Vi har med denna handläggning kunnat skriva ut patienter som kommit in till oss med palliativ vårdinriktning.

Det primära målet är att förhindra att vi får in ny smitta, och om vi får det ska den hittas snabbt. Vi har nu infört två spår in på Tullhuset:

  • Covid-19-positiva patienter tas in vid en avdelning där de får stanna tills de anses smittfria och friska. Kriteriet för utskrivning har skärpts från 2 till 7 dagars symtomfrihet. Friska och smittfria patienter flyttas till en avdelning där vi fortsätter att följa objektiva parametrar noggrant.
  • Nytillkomna patienter som inte haft covid-19 vårdas initialt på en avdelning där vi följer parametrarna noggrant och kan påbörja rehabilitering. Efter 14 dagar flyttas patienten inom Tullhuset. Vid avvikelse i parametrarna isoleras patienten och prov tas för covid-19. Är svaret positivt flyttas patienten till covid-avdelning eller sjukhus.

Äldre patienter kan även i vanliga fall ha symtom som liknar dem vid covid-19. Det kan därför vara svårt att upptäcka när de insjuknar i covid-19 och att bedöma när de kan anses smittfria. På Tullhuset har vi valt att dagligen mäta objektiva parametrar, skapa mindre enheter för nyinkomna, införa kohortvård i 14 dagar samt förlänga tiden till smittfriförklaring/symtomfrihet (stabila parametrar i en vecka).

Lakartidningen.se

Source link