”Vi är redo att dra igång pendeltrafik för godståg nattetid”Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Nu finns det planer på att dra igång intermodal godsnattågstrafik igen. Staten kan knuffa igång trafiken genom att upphandla en godstransportsträcka under ett par år, skriver Fossilfritt Sverige och en rad stora godsaktörer.

För att klara det ökade transportbehovet och klimatmålet måste mer gods flyttas över till järnväg. Nya stambanor står klara tidigast 2035 men redan nu kan järnvägen användas mer effektivt, inte minst genom att få igång godstrafiken på nätterna.

Genom att staten ger tågoperatörerna kostnadstäckning för eventuella tomma platser under ett par års tid finns möjligheten att få igång effektiva nattågpendlar för snabbrörligt gods, konsumtionsvaror och e-handel redan i år.

Godstransporterna i Sverige förväntas öka med cirka 50 procent till 2040. Om detta ska kunna ske samtidigt som utsläppen från transportsektorn ska gå mot noll måste samverkan mellan vägtransporter och andra transportslag utvecklas så att järnväg och sjöfart tar en större andel av den förväntade transportökningen.

De senaste åren har infrastrukturen för järnvägstransporter upprustats och förbättrats med flera kombiterminaler som förenklar omlastningen mellan tåg och lastbil, så kallad intermodal trafik. Nya eldrivna kranar för omlastning minskar också risken för skador på godset. Ändå har tillväxten uteblivit. Det saknas fortfarande tågpendlar på sträckor där underlaget är stort och där tåget kostnadsmässigt kan konkurrera. Det handlar till exempel om sträckorna från Göteborg respektive Helsingborg till Stockholm och Mälardalsregionen.

Nu finns det dock planer på att dra igång intermodal godsnattågstrafik igen. Tågoperatören Real Rail Sweden har till exempel planer på att starta upp sträckan Göteborg – Eskilstuna – Stockholm som fullt utnyttjad skulle kunna ersätta 11 000 lastbilstransporter och kapa utsläppen med över 4000 ton koldioxid per år. Aktörer som Dagab, Postnord och Carlsberg Sverige har, bland andra, anmält intresse för att utnyttja detta nattåg som därmed är belagt till 30 procent. Det räcker dessvärre inte för att få affären att gå ihop. Åtminstone 60 procent av trailervagnarna behöver vara fulla för att det ska bära sig ekonomiskt.

Svårigheten för tågoperatören är att få alla parter redo att starta vid samma tillfälle men erfarenheter visar att godsvolymerna ökar när tåget väl är i drift. Samtidigt har många fortfarande låg tilltro till tåget och därför kommer det att vara lättare att sälja lösningen när den redan är igång.

Vi står därför i ett läge som påminner om många andra situationer i omställningen till ett fossilfritt Sverige. En lösning finns, på sikt är den samhällsekonomiskt lönsam, många är intresserade av den men det finns en puckel att ta sig över. Trögheten kan bero på ekonomiska motiv, en oförmåga att bryta mönster eller att viljan att testa något nytt saknas. Här har staten en viktig roll att fylla genom ekonomisk ”nudging”.

Det handlar inte om att skapa ett system av statliga subventioner utan om en kortvarig ekonomisk insats för att få igång en verksamhet som sedan kan stå på egna ben och vara lönsam.

Staten skulle kunna knuffa igång trafiken genom att upphandla en godstransportsträcka under ett par år på samma sätt som man gjort med personnattågstrafiken till Jämtland. Ett annat sätt att stötta skulle kunna vara att införa ett breddat ekobonussystem på det sätt som har föreslagits av Trafikanalys. Det bygger på att transportköpare, tågoperatör och terminalägare gemensamt ansöker om att få ersättning under ett par års tid för att skapa en ny transportlösning som gör att en ökad mängd av godset går över till järnväg.

Nu finns mycket pengar på bordet för att återstarta ekonomin i spåren efter coronaviruset. Det är därför ett gyllene tillfälle att på ett kreativt sätt koppla samman klimatpolitiken med näringspolitiken och utveckla ett fossilfritt och konkurrenskraftigt godstransportsystem med ökad samverkan mellan transportslagen

Att få igång denna godspendel nattetid skulle möjliggöra att fler godspendlar öppnas upp längre fram. Intermodala godspendlar på sträckorna Helsingborg-Stockholm, som också står redo i väntan på finansiering, och sträckan Malmö-Stockholm bedöms kunna ersätta sammanlagt 45 000 lastbilstransporter och minska utsläppen med 16 000 ton koldioxid årligen.

Vi som skriver under denna artikel är startklara och redo att dra igång denna fossilfria godstransportspendel om rätta förutsättningar ges så att fler som vill men ännu inte vågar kan hoppa på när vi fått upp farten.

Detta är ett ypperligt tillfälle för regeringen att med små medel visa vägen och använda en billig och modern ”nudgingpolitik” för att knuffa igång en verksamhet som kommer vara både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsam på relativt kort sikt.

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Helena Blom, transportchef, Dagab Inköp & Logistik

Peter Hammarstedt, vd, Carlsberg Sverige

Mathias Krümmel, vd, PostNord Sverige AB

David Sandahl, vd, Real Rail Sweden

Micael Svensson, chef Affärsområde Kombiterminaler, Jernhusen AB

Claes Sörman, teknisk chef, Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply